Algemene Voorwaarden Restyles B.V. | Restyles

Tot stand gekomen op 17 juli 2019.
Algemene Voorwaarden Restyles B.V., gevestigd aan Huygensweg 14, 2952 BM, te Alblasserdam, ingeschreven bij de KvK onder nummer 68603142.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
Restyles B.V.: Restyles B.V., ingeschreven bij de KvK onder nummer 68603142.
Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Restyles B.V. voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.
Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.
Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Restyles B.V. en de Wederpartij.
Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Restyles B.V. Onder producten wordt o.a. beschouwd:
Tegoedbon: Een waardebon, die voldoet aan de echtheidskenmerken, waarvan tegen inlevering de Wederpartij zonder betaling of tegen korting het product verkrijgt en/of de dienst wordt verricht.
Wederpartij: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

Werkingssfeer
Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Restyles B.V. en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Restyles B.V., voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Restyles B.V. en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Restyles B.V. zijn overeengekomen.

Indien Restyles B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Restyles B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Aanbiedingen en/of offertes
Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
Alle aanbiedingen en/of offertes van Restyles B.V. zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen.
Alle aanbiedingen en/of offertes van Restyles B.V. zijn geldig gedurende 30 dagen of de periode die in de aanbieding en/of offerte is opgenomen. De aanbieding en/of offerte vervalt wanneer deze termijn is verlopen.
Restyles B.V. kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Restyles B.V. daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Restyles B.V. anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Restyles B.V. niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Totstandkoming overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en/of offerte van Restyles B.V..

Duur overeenkomst
De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Overeenkomsten op abonnementsbasis waaronder shared webhosting, VPS, website onderhoud en domeinnamen, worden aangegaan voor de duur van één jaar en worden automatisch verlengd. De Wederpartij kan het abonnement opzeggen, met in achtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. Overeenkomsten voor SEO en SEA op abonnementsbasis worden aangegaan voor de duur van minimaal 2 maanden. Overeenkomsten voor SEO en SEA op abonnementsbasis worden maandelijks verlengd en kunnen door de Wederpartij worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

Beëindiging overeenkomst
Restyles B.V. en de Wederpartij kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.
Zowel Restyles B.V. als de Wederpartij kunnen de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, opzeggen.

Wijziging overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Restyles B.V. de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Restyles B.V. zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Restyles B.V. de Wederpartij hierover van tevoren inlichten.

Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal Restyles B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Restyles B.V. proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
Restyles B.V. zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Restyles B.V. kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Restyles B.V. zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Uitvoering overeenkomst
Restyles B.V. zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Restyles B.V. heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikelen 7: 404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Restyles B.V. heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Restyles B.V. het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Restyles B.V. niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Restyles B.V. het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Restyles B.V.
Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Restyles B.V. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

Prijzen en tarieven
De prijzen en tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
De prijzen en tarieven zijn inclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht.
Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Restyles B.V.
Van alle bijkomende kosten zal Restyles B.V. tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

Wijziging honorarium, prijzen en tarieven
Indien Restyles B.V. bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is Restyles B.V. gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
Indien Restyles B.V. het voornemen heeft het Honorarium, de prijs of het tarief te wijzigen (behoudens wijzigingen op basis van CPI), stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
Eens per kalenderjaar is Restyles B.V. gerechtigd de gehanteerde tarieven aan te passen op basis van de dan gepubliceerde consumentenprijsindex (CPI). Een indexering conform de CPI van het uurtarief (of andere kosten die voornamelijk door loonkosten worden gevormd) kan (of kunnen) jaarlijks zonder mededeling worden doorgevoerd.
Indien de verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Restyles B.V. rustende verplichting ingevolge de wet;
de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
Restyles B.V. alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
Restyles B.V. zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief in kennis stellen. Restyles B.V. zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Levering
Levering vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.
Levering vindt plaats op het door de Wederpartij opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.
De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
In geval van doorverwezen uitvoerende werkzaamheden blijft

Leveringstermijnen en uitvoeringstermijnen
De levering en de werkzaamheden zullen plaatsvinden en worden uitgevoerd binnen een door Restyles B.V. opgegeven termijn.
Indien voor de levering van de zaak of voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
Indien Restyles B.V. gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering of de uitvoering van de Overeenkomst, vangen de leveringstermijn en de uitvoeringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan Restyles B.V. heeft verstrekt.
Bij overschrijding van de leveringstermijn of de uitvoeringstermijn dient de Wederpartij Restyles B.V. schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Restyles B.V. alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren of om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering of de uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Restyles B.V. zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Restyles B.V. binnen deze termijn niet over tot levering of tot uitvoering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Risico-overgang
De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Restyles B.V.
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.

Betaling
Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Restyles B.V. aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.
Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden. Betaling van diensten in abonnementsvorm geschiedt vooraf, tenzij anders is overeengekomen. Bij webprojecten geldt een aanbetaling vooraf, waarbij de rest van de betaling plaatsvindt bij oplevering, tenzij anders vermeld in de offerte.
Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Restyles B.V. aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
Restyles B.V. is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Wederpartij te factureren. Facturatie vindt maandelijks plaats.
Restyles B.V. en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Restyles B.V. en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Restyles B.V. onmiddellijk opeisbaar.

Incassokosten
Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij incassokosten verschuldigd.
Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Restyles B.V. in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Eigendomsvoorbehoud
Alle door Restyles B.V. in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken en toegestuurde codes blijven eigendom van Restyles B.V. totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.
Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Opschorting
Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Restyles B.V. het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
Voorts is Restyles B.V. bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
na het sluiten van de Overeenkomst Restyles B.V. omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Restyles B.V. kan worden gevergd.
Restyles B.V. behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Ontbinding
Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Restyles B.V. bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
Voorts is Restyles B.V. bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
na het sluiten van de Overeenkomst Restyles B.V. omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Restyles B.V. kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Restyles B.V. kan worden gevergd;
de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
de Wederpartij komt te overlijden.
Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Restyles B.V. op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
Indien Restyles B.V. de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Restyles B.V. niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door Restyles B.V. geleden schade.

Overmacht
Een tekortkoming kan niet aan Restyles B.V. of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Restyles B.V. geen invloed kan uitoefenen en waardoor Restyles B.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen.
Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Restyles B.V. in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.
Restyles B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Restyles B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.
In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
Zowel Restyles B.V. als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Restyles B.V. zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
Indien Restyles B.V. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Restyles B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Garanties
Restyles B.V. garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. Restyles B.V. garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.
Restyles B.V. geeft geen garanties ten aanzien van functioneren bij gebruik van niet-courante of verouderde besturingssystemen, browsers, plug-ins, scripts, overige software, en hardware tenzij en voor zover in de offerte anders is vermeld.
Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken bij Opdrachtgever. Restyles B.V. zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.
Restyles B.V. garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.
Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.
Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal Restyles B.V., na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.
Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.
Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Restyles B.V. in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Restyles B.V. geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Buitengebruikstelling
Restyles B.V. is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de server, applicatie en/of Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud en/of aanpassingen ter verbetering van het systeem of de applicatie, zonder dat hiervoor enig recht op schadevergoeding van Opdrachtgever jegens Restyles B.V. ontstaat.
Restyles B.V. heeft het recht geleverde Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Restyles B.V. niet nakomt en/of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden en/of op verzoek van het bevoegde gezag. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ondanks de buitengebruikstelling bestaan.
Tot indienststelling wordt weer overgegaan zo spoedig mogelijk nadat Opdrachtgever zijn verplichtingen is nagekomen een ter zake vastgesteld bedrag voor indienststelling heeft voldaan en/of indien Restyles B.V. toestemming heeft van het bevoegde gezag.
Domeinnamen en IP-adressen
Indien Opdrachtgever Restyles B.V. heeft verzocht te bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of e-mailadressen, zijn voorts de volgende bepalingen van toepassing.
Op alle aanvragen en gebruik van domeinnamen zijn van toepassing de dan geldende regels en procedure van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder bijvoorbeeld de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). De desbetreffende instantie is aangewezen te beslissen over de verlening van domeinnamen. Restyles B.V. vervult bij de aanvragen slechts een bemiddelende rol en geeft geen enkele garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van een registratie. Voor indiening van de aanvraag tot toekenning van een domeinnaam zal Restyles B.V. door middel van raadpleging van de daartoe ingestelde databanken nagaan of de aan te vragen registratie beschikbaar is. Restyles B.V. controleert echter niet op juistheid van de inhoud van de databanken en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Eerst de door de registrerende instantie goedgekeurde aanvraag kan worden beschouwd als een bevestiging van het feit van registratie. Als de aangevraagde domeinnaam niet beschikbaar is, zal Restyles B.V. Opdrachtgever daarvan in kennis stellen.
Behoudens ingeval uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geldt dat indien Opdrachtgever een aanvraag indient voor meer dan één (1) domeinnaam en één (1) of meer van de aangevraagde domeinnamen niet worden toegekend, slechts overeenkomsten tot stand komen voor de registratie en de service voor de wel door de registrerende instantie toegekende domeinnamen.
Behoudens ingeval uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, worden domeinnamen uitsluitend geregistreerd op naam van Opdrachtgever. Te allen tijde is Opdrachtgever volledig aansprakelijk voor het gebruik van de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart Restyles B.V. tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam en/of e-mailadressen.

Connectiviteit
Elke maand zal worden bekeken wat het actuele verbruik is van Opdrachtgever. Indien het verbruik verschilt van het verwachte pakket, kan het pakket met terugwerkende kracht worden aangepast. Een vermeerdering zal direct worden doorgevoerd. Een vermindering kan enkel aan het einde van de periode van deze Overeenkomst.
Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of apparatuur, tenzij anders overeengekomen.
Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door Opdrachtgever gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening bij elkaar opgeteld.
Restyles B.V. kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Restyles B.V. gerechtigd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor dataverkeer is bereikt.
Voor de Diensten waarbij het dataverkeer onder de Fair Use Policy (FUP) valt wordt de volgende definitie gehanteerd om te bepalen of het gebruik van Opdrachtgever binnen deze policy valt. Vijfmaal de gemiddelde hoeveelheid dataverkeer van alle gelijkwaardige afgenomen Diensten.

Onderzoek en reclame
De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na aflevering, te onderzoeken. De Wederpartij is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde en de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na levering van het Product schriftelijk of per mail aan Restyles B.V. gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk of per mail aan Restyles B.V. gemeld te worden.
Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na ontdekking ervan aan Restyles B.V. gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product en/of Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
Gebreken die niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, worden tegen het uurtarief behandeld in overleg met de Wederpartij.
De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Wederpartij terugzenden van het gebrekkige Product zal Restyles B.V. aan de Wederpartij vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door Restyles B.V. nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden nimmer vergoed wanneer de Wederpartij Restyles B.V. niet schriftelijk om toezending heeft gevraagd.
De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Restyles B.V. binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.
Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling, tenzij aan de gekochte zaken geen zelfstandige waarde toekomt.

Aansprakelijkheid
Restyles B.V. is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Restyles B.V.. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:
materiële schade aan de eigendommen van de Wederpartij;
redelijke kosten, die Wederpartij heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.
Restyles B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, overschrijding van de leveringstermijn of de uitvoeringstermijn, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij.
Restyles B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Restyles B.V. is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Restyles B.V. kenbaar behoorde te zijn.
Restyles B.V. is niet aansprakelijk voor schade voor schade uit hoofde van uitvoerende werkzaamheden in opdracht van een externe opdrachtgever.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Restyles B.V. of zijn leidinggevende ondergeschikten.
Restyles B.V. is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.
Indien Restyles B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Restyles B.V. beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Restyles B.V. aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Restyles B.V. overeenkomstig de verzekering draagt.
De Wederpartij dient de schade waarvoor Restyles B.V. aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan Restyles B.V. te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Restyles B.V. vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Vrijwaring
De Wederpartij vrijwaart Restyles B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.
Opdrachtgever vrijwaart Restyles B.V. voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door Restyles B.V.
Indien Restyles B.V. door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Restyles B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Restyles B.V. en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Verjaringstermijn
Voor alle vorderingen jegens Restyles B.V. en de door Restyles B.V. (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.
Intellectuele eigendom
Restyles B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Dit houdt bij voorbaat in dat de Opdrachtgever de door Restyles B.V. vervaardigde Werken niet zal reproduceren, verspreiden of (laten) gebruiken op een aan andere manier dan door Restyles B.V. omschreven.
Restyles B.V. behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Geheimhouding
Zowel Restyles B.V. als de Wederpartij zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Privacy en cookies
De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Restyles B.V. verstrekt, zal Restyles B.V. zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
Restyles B.V. handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Restyles B.V. zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.
De Wederpartij heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.
Bij het bezoeken van de website kan Restyles B.V. informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.
De informatie die Restyles B.V. verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
Restyles B.V. mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
Het is Restyles B.V. niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
Restyles B.V. mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.
Restyles B.V. zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.
De Wederpartij is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

De Wederpartij gaat akkoord dat Restyles B.V. de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.
Nieuwsbrief
De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.
De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per mail.
De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Wederpartij zal dan geen berichten meer ontvangen.
Wijziging algemene voorwaarden
Restyles B.V. heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
Restyles B.V. zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.
Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Restyles B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
Geschillen tussen Restyles B.V. en de Wederpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Vindplaats
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 68603142.

img

Blijf op de hoogte

Meldt u aan voor onze nieuwsbrief.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief is gratis en vrijblijvend. U kunt zich op ieder moment weer afmelden.